Przestępstwa karno-skarbowe

Instrumentalne traktowanie przepisów kodeksu karno-skarbowego dla celów podatkowych, kierowanie aktów oskarżenia pomimo braku prawomocnych decyzji kończących postępowanie podatkowe, kierowanie przedawnionych przestępstw i wykroczeń skarbowych na drogę postępowania sądowego, skazywanie osób pomimo braku możliwości przypisania im winy umyślnej – nieprawidłowości te są częstą praktyką finansowych organów dochodzeniowych.

Doświadczenie kancelarii w prowadzeniu spraw karno-skarbowych, w uwzględnieniem specyfiki tego prawa, tj. łącznego stosowania norm prawa podatkowego i karnego, pozwala na skuteczne pełnienie funkcji obrońcy, która polega m.in. na:

  • obronie na etapie podstępowania przygotowawczego przed finansowymi organami dochodzeniowymi i przed sądem,
  • skorzystaniu przez stronę z instytucji tzw. czynnego żalu, skutkującej brakiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,
  • prowadzeniu negocjacji z finansowymi organami dochodzeniowymi w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, której zastosowanie powoduje brak statusu karalności osoby skazanej w tym trybie,
  • reprezentowaniu podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo.

Do typowych postępowań prowadzonych przez nasz zespół należą:

  • uchylanie się od obowiązku podatkowego – art. 54 §1-3 kks,
  • oszustwa podatkowego – art. 56 §1-3 kks,
  • uporczywego niewpłacania podatku w terminie – art. 57 § 1 kks,
  • nierzetelnego lub wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych – art. 60 § 1- 4 kks,
  • niewystawienia rachunku lub faktury, lub ich nierzetelnego wystawienia – art. 62 § 1-5 kks,
  • utrudnianie kontroli podatkowej – art. 83 § 1-2 kks.